ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ»

Διευθύντρια: Παλαιολόγου Άντζυ, Επίκ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας

Ίδρυση – Αντικείμενο

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία 234/27-3-2002) και έγκριση της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος (Συνεδρία 851/25-4-2002) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 στον Τομέα Ψυχολογίας του οικείου Τμήματος το Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας (Π.Δ. υπ’ αριθ. 328, Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 279/19 Νοεμβρίου 2002) με Διευθυντή αρχικά τον καθηγητή Δημήτρη Π. Στασινό και στη συνέχεια την Α. Παλαιολόγου. Η Α. Παλαιολόγου ορίστηκε επίσημα Διευθύντρια του εν λόγω εργαστηρίου με απόφαση της Γ.Σ. του Τομέα Ψυχολογίας (αρ. 280/10.06.2010) και έγκριση της Γ.Σ. του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (αρ. 322/16.06.2010).

Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά στο αντικείμενο των ψυχολογικών, ψυχοσωματικών, εν γένει εξελικτικών και μαθησιακών δυσκολιών (προηγουμένως επικεντρωμένων στην δυσλεξία, ως ειδικής διαταραχής στη χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου). 2. Την συνεργασία κάθε μορφής με εργαστήρια- κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συνάδουν και αλληλοσυμπληρώνονται. 3. Την διοργάνωση ακαδημαϊκών συναντήσεων, επιστημονικών διαλέξεων, (δι)ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση συναφών δημοσιεύσεων και εκδόσεων με προσφυές περιεχόμενο καθώς και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων προκειμένου για ευρύτερες ερευνητικές συνεργασίες διεπιστημονικής πλέον σύγκλισης προς τα ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ενδιαφέροντα αρωγής που διέπουν το σκεπτικό και τον χαρακτήρα του Τομέα Ψυχολογίας, καθώς και για διδακτική, εργαστηριακή και περαιτέρω εκπαιδευτική επαφή με τον φοιτητικό πληθυσμό σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 4. Την συλλογή, κωδικοποίηση, μηχανογράφηση, στατιστική επεξεργασία και ερμηνεία σχετικών ερευνητικών δεδομένων και αρχειακού υλικού ποσοτικής και ποιοτικής φύσης (εκδόσεις, άρθρα, συλλογές, ερευνητικά πρωτόκολλα, μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις, ηλεκτρονικά αρχεία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, αλλά και έργων καλλιτεχνίας και δωρεών, κ.τ.λ. – με ήδη ικανή συγκέντρωση παρόμοιων στοιχείων,) που αφορά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος και ευθύνης του και με προέλευση τόσο την ημεδαπή, όσο και την αλλοδαπή. 5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 ‘Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς’ (Α΄53). 6. Την σύστοιχη προς αυτήν παροχή έργου αρωγής προς πρόσωπα και ομάδες αναξιοπαθούντων.

Έως πρότινος το Εργαστήριο συνέλεξε υλικό ιδίως ερευνητικών πρωτοκόλλων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και ικανό αριθμό βιβλίων στην κατοχή και δικαιοδοσία του. Παρουσίασε επίσης έργο παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος Best Buddies προς αρωγή οικογενειών με μέλη ειδικών αναγκών, καθώς και αρκετές προσκλήσεις εισηγητριών και εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για φοιτητικές διαλέξεις. Στέγασε, ακόμη, και μείζον μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας των φοιτητριών και φοιτητών του ΠΜΣ Δυσλεξίας και Νέων Τεχνολογιών που επί επταετία ίσχυσε στον Τομέα μας, έως ότου το έπαυσε το Τμήμα, και διοργάνωσε ημερίδες και διημερίδες παρουσίασης πολλών επιστημονικών εργασιών αυτού του περιεχομένου. Από του 2010 κ.ε. έχει αναδιαμορφώσει το περιβάλλον του, εκθέτει σε προθήκες το υλικό του και έχει εμπλουτίσει, τόσο τον διάκοσμο και τον εξοπλισμό του, όσο και τις δραστηριότητές του. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί διεπιστημονικές συνεργασίες με επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, έχουν διεξαχθεί 7 διαλέξεις προσκεκλημένων εταίρων αλλοδαπής προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, και έχουν συναφθεί διμερείς σχέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης συνεργασιών στην ανάληψη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών Προγραμμάτων. Τρία Προγράμματα αυτού του εύρους καταγράφηκαν στο ενεργητικό του, ένα σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών ‘Φροντίζουμε Ανθρώπους που Φροντίζουν Ανθρώπους’ για διαλέξεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προς πολίτες, ένα σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης και το ΔΑΣΤΑ με τρία διακριτά έργα, α) την διεξαγωγή πολυπαραμετρικής έρευνας για τις πολυδιάστατες επιδιώξεις του φοιτητικού πληθυσμού ολόκληρου του Πανεπιστημίου μας και τον σχεδιασμό ειδικών λειτουργιών υποστήριξης, β) την κατάρτιση Ιστοσελίδας Υποστήριξης Φοιτητικών Επιδόσεων και Προσανατολισμού και γ) την διετή σεμιναριακή λειτουργία Train the Trainers για στελέχη σε μέριμνα μέντορα, καθώς και ένα μεγαλεπήβολο Ερευνητικό Πειραματικό Πρόγραμμα ΒιοΨυχοΝοητικών Προϊόντων Empathic Products με Προσδιορισμό Ηθικών και Δεοντολογικών Συντεταγμένων στην Χρήση Καινοφανών Ηλεκτρονικών Συσκευών υπό Ενσωμάτωση σε Υλικά Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας (Η/Υ, T.V., κινητή τηλεφωνία, κ.λπ.) στο πλαίσιο εργασιών βιονοοψυχοσυναισθηματικού συνυπολογισμού λειτουργικότητας για λογαριασμό δυνάμει χρηστών τους ελεύθερων από, ή επιβαρυμένων με πλήθος ψυχονοητικών δυσκολιών. Λειτουργία – Εγκαταστάσεις Το Εργαστήριο λειτουργεί στον χώρο του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, κτίριο Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ., στον 2ο όροφο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει Η/Υ, σύνδεση με το διαδίκτυο καθώς και μια σειρά οργάνων και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια διδασκαλίας, εργαστηριακών ασκήσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα προσανατολισμού του.

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 3

Χτες 32

Αυτή τη βδομάδα 203

Αυτό το μήνα 1324

Συνολικά 867322

Η Ευρώπη σου