ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

Διευθύντρια: Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Αναπλ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Μέλη του Εργαστηρίου:

Έλενα Ζιώρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας

Στάθης Παπασταθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας

 Ίδρυση – Αντικείμενο

Το εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας» καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα που αφορούν τη δομή και λειτουργία της οικογένειας, όπως και σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στην οικογένεια. Αποστολή Α. Το εργαστήριο έχει ως αποστολή τη μελέτη, έρευνα και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού (αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας) και ως βασικού πλαισίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των παιδιών (αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας). Η διερεύνηση κοινωνικών, αλλά και γνωστικών παραγόντων και διεργασιών (αντικείμενο της Γνωστικής Ψυχολογίας) που συνδέονται με την εξέλιξη της οικογένειας και την υγιή λειτουργία της προς όφελος των μελών της, αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας του Εργαστηρίου. Η διερεύνηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, μετά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και τις άμεσες επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μελών της και ιδίως των παιδιών. Η επισήμανση παραμέτρων στην οικογένεια που συνδέονται με την ανάπτυξη προβλημάτων και παθολογίας στα μέλη της, όπως και μεθόδων παρέμβασης εμπίπτει επίσης στα αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου (Κλινική Ψυχολογία).

Το Εργαστήριο θα καλύπτει διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Β. Ειδικότερα, η ίδρυση του Εργαστηρίου αποσκοπεί: Στον εντοπισμό των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της οικογένειας. Η επισήμανση παραγόντων και διεργασιών που συνδέονται με παθολογία στην οικογένεια με απώτερο στόχο την πρόληψη αποτελεί βασικό στόχο. Στη διαμόρφωση μεθοδολογίας για τη μελέτη του οικογενειακού πλαισίου. Η πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων παραπέμπει στην ανάγκη για τη δημιουργία ποιοτικών κυρίως μεθόδων αξιολόγησης. Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως συμβουλευτικά έντυπα, βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, CD, κλπ.) Στην ανάπτυξη προγραμμάτων εφαρμογών για οικογένειες, εκπαιδευτικούς χώρους και την κοινότητα γενικότερα, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας της οικογένειας, και την πληροφόρηση για τη σημασία της στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή των μελών της. Στη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης. Στην πραγματοποίηση συναντήσεων ειδικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση της έρευνας και των εφαρμογών σχετικά με τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση και κατάρτιση.

Λειτουργία - Εγκαταστάσεις

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ο Δ.ντής /τρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου, τις προτεραιότητες στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Ο Δ.ντής /τρια έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. Η χρησιμοποίηση των οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό και στους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και στοιχεία τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή των εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Με εισήγηση του Δ.ντή /τριας στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1268/82 και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 407/80. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων του. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του Δ.ντή /τριας, καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για τη λειτουργία του.

Επισκεψιμότητα

Σήμερα 2

Χτες 32

Αυτή τη βδομάδα 202

Αυτό το μήνα 1323

Συνολικά 867321

Η Ευρώπη σου